บทความ > 5 วิธีลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้ประหยัดคุ้มค่า
วิธีใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
5 วิธีลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้ประหยัดคุ้มค่า

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


5 วิธีลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้ประหยัดคุ้มค่า

การลดต้นทุนในการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อกำไรของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้าได้โดยตรง ดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำเป็นต้องวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการขนส่ง ดังต่อไปนี้

1.ใช้พลังงานทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล หรือ ก๊าซ CNG

โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ำมันดีเซล หรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซล หรือ ก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG นั้นจะประหยัดกว่าการใช้น้ำมันถึง 60-70% เลยทีเดียว

2.หาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

ควรมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านได้ เพราะการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าจะช่วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้าในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ทำให้รถบรรทุกส่วนใหญ่ต้องขนส่งตีเที่ยวเปล่ากลับ (Backhaul) หรือขนส่งไม่เต็มคันรถ ซึ่งวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ก็คือการกำหนดศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นั่นเอง 

3. ใช้แอปพลิเคชันบริหารต้นทุนรถเที่ยวเปล่า 

นอกจากวิธีที่ได้เแนะนำไปข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการรถบรรทุก หรือ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดได้มากขึ้น เช่น การใช้แอปพลิเคชันสำหรับจองเที่ยวรถบรรทุก พร้อมทั้งสื่อสารไปยังผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกใช้บริการรถเที่ยวเปล่า คือค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพราะ ราคาเที่ยวปกติ การคิดราคาจะคิดทั้งขาไปและขากลับ แต่ราคาเที่ยวเปล่า จะเป็นการคิดจากเที่ยวที่ผู้ขนส่งจำเป็นต้องวิ่งมาเส้นทางนั้น ๆ เพื่อรับงานหลักหรืองานประจำอยู่แล้ว จึงเป็นการคิดราคาตามจริงเพียงการวิ่งแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น ทำให้ได้ราคาที่ถูกกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่งอีกด้วย

สินเชื่อรถบรรทุก ใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า ประหยัดลดต้นทุน

4.เลือกติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

เช่น  การวางแผนเส้นทางการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) เพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุดและเหมาะสมกับเงื่อนไขการขนส่ง เช่น ระยะทาง, เวลา, และความเร็วของรถบรรทุก ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง, ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; TMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่ง, ระบบ GPS ควบคุมการขนส่งตลอดเส้นทางเพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันของการขนส่ง ความประหยัด ความตรงต่อเวลา และทราบพฤติกรรมการขับขี่ ตลอดจนควรนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ เนื่องจากระบบ RFID จะช่วยให้ประหยัดเวลา มีความแม่นยําด้านข้อมูล และลดเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น

5.ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำรถส่งซ่อมตามกำหนด

การบริหารการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญในการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าจําเป็นต้องมีการศึกษาและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงด้านทางคดีความและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และจะต้องดําเนินการซ่อมบํารุงรถบรรทุกตามระยะเวลาหรือความจําเป็นเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะต้องวางแผนการขนส่งและการนํารถเข้าซ่อมบํารุงควบคู่กันไป โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ประกอบด้วย

  1. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนด้วยรถ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยซึ่งกําหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อน และสําหรับตัวรถตลอดจนการใช้งานและการขับขี่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด
  1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการกํากับดูแลและควบคุมการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งได้กําหนดเกี่ยวกับการขับรถ การบรรทุก การใช้ความเร็ว ข้อห้ามการเดินรถ เป็นต้น
  1. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและกํากับการใช้ทาง โดยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถที่ใช้บนทางหลวง เกณฑ์น้ําหนักของยานพาหนะ และน้ําหนักบรรทุกที่จะนําไปใช้วิ่งบนทางหลวงเป็นไปตามประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน

จะเห็นได้ว่า การขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยรถบรรทุก เกี่ยวเนื่องกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพรถ สภาพคนขับ เงื่อนไขการขนส่งในแต่ละเที่ยว เส้นทางขนส่งต่าง ๆ  ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้า ตลอดจนการบริหารความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ขนส่งตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมต้นทุนขนส่งขององค์กรและให้บริการด้วยราคาที่เหมาะสมยอมรับได้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ขนส่ง 

สำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ต้องการต่อยอดธุรกิจในฝันได้ดั่งใจไปกับ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ด้วยการขอ สินเชื่อรถบรรทุก ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ว่าจะรถบรรทุกประเภทไหน เราก็พร้อมอนุมัติวงเงินสูงให้อย่างที่คุณต้องการ ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.09% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกิน 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 54 งวด 

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ กว่า 5,500 สาขาทั่วไทยหรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

หมายเหตุ: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว 

*เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

Share This