สมัครงาน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( 7 ตำแหน่ง )
 • รายได้ : 9,500-15,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ทุกสาขาทั่วประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้าน ที่ดิน การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ
 • การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า
 • งานรับชำระค่างวด
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 20 – 35

ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี

** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ
 • ตำแหน่ง จนท.สินเชื่อสามารถเดินทางและขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ยินดีให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • สามารถโยกย้ายสาขาได้

หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการสินเชื่อจากบริษัท ไฟแนนซ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

 • รายได้ : รายได้ ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาโททางด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการทำงานของเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ

รายละเอียดงานหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุม ประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
 • ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ร่างรายงานการประชุม เอกสารทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ติดตามและดำเนินการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท รายงานการประชุมต่างๆ ทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี
 • สนับสนุนงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการดำเนินการต่างๆ ในการทำนิติกรรม และร่างสัญญา ของกลุ่มบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 27 – 35

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโททางด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ 3-5 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

 • รายได้ : 13,000 บาทขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลกับลูกค้า
 2. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 3. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. แก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 23 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่ง มีน้ำเสียงสุภาพ ไพเราะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 2. มีความรับผิดชอบต่องาน / รับต่อแรงกดดันได้ดี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 4. ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 5. มีทักษะในการจับประเด็นและการสื่อสาร มีใจรักในงานบริการ
 6. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 7. หากมีประสบการณ์ Call Center มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

 • รายได้ : 13,000 บาทขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • เคยผ่านงานคีย์ข้อมูลมาก่อน
 • งานธุรการเอกสาร, คีย์ข้อมูล
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ(ปี) : 21 – 32

ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

 • รายได้ : รายได้ ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำหนดขอบเขตของโครงการ, ประสานงานทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements
 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงระเบียบขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 3. วางแผนงานตามระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 4. ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบ
 5. วางแผนในการติดตั้งและทดสอบโปรแกรม รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 6. จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของระบบ เช่น Software Requirement Specification, Test Case & Test Script, User Manual, Issued Logs เป็นต้น
 7. ประเมินความเสี่ยงของโครงการ และจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
 8. วางแผนในการอบรมการใช้งานและการดูแลระบบให้กับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
 9. วางแผนและติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และประสานงานร่วมกับทีมขาย , DCS , HRM
 10. จัดทำรายงานต่างๆ และรายงานสถานภาพของโครงการ
 11. จัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ ของระบบที่ดูแลรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือโทสาขา MIS, IT, BA, Computer Science หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี
 • ทักษะการบริหารโครงการ
 • ทักษะการวิเคราะห์
 • ทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

 • รายได้ : รายได้ ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Responsibilities

 • Designing and developing mobile application React Native
 • Responsible for troubleshooting and debugging application issues
 • Perform code review and follow change management process

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม

Qualifications

 • At least 2-4years’ experience in Front-end programming and web development with experience in frameworks like React Native or Android
 • Strong knowledge in web technologies including JavaScript (ES6), ReactJS, NodeJS, HTML, CSS, jQuery.
 • Experience in Android native development
 • Understanding and experience of relational databases, (MySQL, SQL SERVER, etc.)
 • Knowledge of Java is an advantage
 • experience in developing mobile applications using React-Native
 • Experience in Firebase.
 • Experience in developing an application (RESTful API, JSON) using web service.
 • Knowledge in UI & UX Mobile Application or Web Application.
 • Able to identify and suggest opportunities to improve efficiency and functionality.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

 • รายได้ : รายได้ ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Plan, analyze, and develop programming code for core applications
 • Develop programming documentation and version control
 • Work with Project Manager and Business Analyst for scenario test and UAT
 • Support add-on systems requirements for interface
 • Identify applications root cause and resolution for long-term resolutions
 • Work with operation users for access control policy
 • Manage and optimize database management design and tool
 • Comply to audit and compliance for code development and documentation

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • 3-5 years of experience developing in .NET (C#.NET, ASP.NET)
 • Strong understanding in Web, Desktop or Mobile application development and deployment with the latest .NET framework
 • Ability to do front-end application design and to define application flow and usability
 • Actual working experiences in OOP designs or familiar with the concepts
 • Able to do data management through SQL commands with ability to create complex query such as Stored Procedure, Triggers and Server-side coding (either with Microsoft SQL or Oracle server)
 • Knowledge in Webservices implementation to support data exchange between application and database servers
 • Possess strong analytical and problem solving skills and be able to suggest solutions effectively

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume