แผนประกันโควิด

แผนประกันโควิด

ชับบ์ ฟอลคอนประกันภัย เมืองไทยประกันภัย ทิพยประกันภัย
ประเภทของแผนประกัน แผนค่ารักษาพยาบาล แพ้วัคซีนโควิด แผนชดเชยรายได้ ติดเชื้อโควิด แผนค่ารักษาพยาบาล แพ้วัคซีนโควิด แผนแพ้ จ่าย จริง แผนค่ารักษาพยาบาล แพ้วัคซีน+ติดเชื้อโควิด แผนค่ารักษาพยาบาล ติดเชื้อโควิด แผนค่ารักษาพยาบาล แพ้วัคซีน+ติดเชื้อโควิดรับ แผนค่ารักษาพยาบาล ติดเชื้อโควิด แผนค่ารักษาพยาบาล แพ้วัคซีน+ติดเชื้อโควิดรับ
ความคุ้มครอง Post Vaccine COVID-19 ประกันแพ้วัคซีนโควิด แผน One Stop (Covid + แพ้วัคซีน) แผนประกันไวรัสโคโรน่า 2019 แผนประกันโควิด+วัคซีนค่ารักษาพยาบาล
แผน 1 แผนประกันโควิด แผนค่ารักษาพยาบาล แผนแพ้ จ่าย จริง แผนค่ารักษาพยาบาล แผนค่ารักษาพยาบาล
ประกันแพ้วัคซีนโควิด แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 1 แผน 2 แผน1A แผน2AA แผน3A แผน4A
กรณีติดเชื้อโควิด
1. จ่ายเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ โควิด-19
2. ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่า เจ็บป่วยด้วย “ภาวะโคม่า” จากการติดเชื้อ โควิด-19 100,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท 1,500,000 บาท 2,000,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
3. จ่ายเงินชดเชยรายได้จากการนอนพักรักษาตัว กรณีติดเชื้อ โควิด-19 (จำนวนวันเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันกำหนด) 1,000 บาท 1,000 บาท สูงสุด 15 วัน 2,000 บาท สูงสุด 30 วัน
4. จ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อ โควิด-19 (จ่ายตามจริง) 100,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 70,000 บาท 100,000 บาท 10,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท
5. คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
6. จ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจหาการติดเชื้อ โควิด-19 ของครอบครัวผู้เอาประกัน กรณีที่ผู้เอาประกันติดเชื้อ โควิด-19 (จ่ายตามจริง) 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท
7. จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกัน กรณีที่ผู้เอาประกันติดเชื้อ โควิด-19 (จ่ายตามจริง)
กรณีแพ้วัคซีนโควิด
1. ชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล หรือสถานะพยาบาลเวชกรรมที่มีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จำนวนวันแล้วแต่บริษัทประกันแต่ละเจ้า) 3,000 บาท สูงสุด 14 วัน 1,000 บาท สูงสุด 15 วัน 500 บาท สูงสุด 15 วัน 1,000 บาท สูงสุด 15 วัน 500 บาท สูงสุด 60 วัน
2. ชดเชยรายได้จากการต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักภายในโรงพยาบาล โดยสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30,000 บาท
3. การเจ็บป่วยด้วยภาวะกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 300,000 บาท 5,000 บาท(IPD+OPD) 30,000 บาท (IPD+OPD) 100,000 บาท (IPD) 50,000 บาท (IPD+OPD) 50,000 บาท (IPD+OPD) 50,000 บาท (IPD) 50,000 บาท (IPD) 100,000 บาท 100,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
4.เจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 250,000 บาท 1,500,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
5.ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบ(แพ้)จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แพ้ จ่าย จริง) 3,000 บาท 5,000 บาท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 148.5 325.10 91.52 650.27 184.98 370.9 278.37 418.56 446.6 837.12 1,117 139.19 232.64 418.56 790.39
อากรสแตมป์ 1.1 22.90 1 3 1 2 2 2 2 4 5 1 1 2 4
ภาษี 10.4 2.00 6.48 45.73 13.02 26.1 19.63 29.44 31.4 58.88 79 9.81 16.36 29 55.61
เบี้ยประกันภัยรวม(บาท) 160 350 99 699 199 399 300 450 480 900 1,200 150 250
Package Code SSPV01 C19 VCCOVF VCCOVF VCCOVF VCCOVN COVACF COVACF COVACF COVIR3 COVIR3 PHC 1 PHC 2 PHC 3 PHC 4
Package name SSW Post Vaccine COVID-19 Coma350 HPVC01 HPVC02 HPVC03 HPVC04 HPCVC1 HPCVC2 HPCVC3 HPCVR5 HPCVR6 TipCovid19 TipCovid19 TipCovid19 TipCovid19
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.อายุรับประกันภัย สูงสุด 70 ปี 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 70 ปี (ปี ค.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี ค.ศ. เกิด) 1. ผู้เอาประกันภัยอายุแรกเกิด-99 1. ผู้เอาประกันภัยอายุแรกเกิด-99 1. ผู้เอาประกันภัยอายุแรกเกิด-99 1. ผู้เอาประกันภัยอายุแรกเกิด-99 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-80 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-80 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-80 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-80 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-80 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 ปี – 99 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 ปี – 99 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 ปี – 99 ปี 1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 ปี – 99 ปี
2.ซื้อประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ /ต่อคน 2.ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit 2.ไม่มีระยะเวลารอคอย 2.ไม่มีระยะเวลารอคอย 2.ไม่มีระยะเวลารอคอย 2.ไม่มีระยะเวลารอคอย 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 2. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน
4.ระยะเวลาคุ้มครอง 90 วันหลังฉีดวัคซีนโควิค และต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดภายใน วันที่ 31/12/2022(ตัวอย่างเช่น : ฉีดวัคซีนหลังวันที่ 1/01/2023 ไม่คุ้มครอง) 3.จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 4.สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปีหรือการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปีหรือการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปีหรือการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 3.การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุด 20 วันต่อปี
5.ไม่มีคำถามสุขภาพ 4.ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน 5.ผู้ที่มีสัญชาติไทย ชาวต่างชาติ หรือชาวต่างด้าวที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน) 5.ผู้ที่มีสัญชาติไทย ชาวต่างชาติ หรือชาวต่างด้าวที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน) 5.ผู้ที่มีสัญชาติไทย ชาวต่างชาติ หรือชาวต่างด้าวที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน) 5.ผู้ที่มีสัญชาติไทย ชาวต่างชาติ หรือชาวต่างด้าวที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน) 5.รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 5.รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 5.รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 5.รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 5.รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) สาหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (ต่อปี) สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน10000 บาทต่อปี 4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) สาหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (ต่อปี) สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน10000 บาทต่อปี 4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) สาหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (ต่อปี) สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน10000 บาทต่อปี 4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) สาหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (ต่อปี) สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน10000 บาทต่อปี
6.การชดเชยนอนโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุด 14 วัน และภายหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิตภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 6.จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดย 6.จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดย 6.จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดย 6.จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดย 6.ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 6.ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 6.ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
7.การชดเชยการนอนโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก ทำการจ่ายเพิ่มเติมจากค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล 5.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยและ/หรือการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 7.ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19 7.ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19 7.ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19 7.ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19 7.จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น 7.จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น 7.จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
6.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย และ/หรือการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นอกอาณาเขตประเทศไทยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) 8.ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19 8.ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19 8.ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
7.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19))
*ภาวะโคม่า* หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน
*ภาวะโคม่า (Coma) : การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon)
และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1.1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
1.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
1.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยา ในทางที่ผิด (Drug Abuse)

hand-help