ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้น บุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้น บุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) รวมทั้งอธิบายเหตุผลและวิธีการของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศ และ/หรือ ดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรอ่านและทำความเข้าใจ รวมถึงทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถ่องแท้

 

ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้นไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้น บุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร และผู้รับมอบฉันทะ) ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า “ท่าน

 

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-073-0677
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)srisawad_dpo@srisawadpower.com
99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-073-0668

 

 1. บุคคลที่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เนื่องจากบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภท ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

กรณีของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร ผู้รับมอบฉันทะ)

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร และผู้รับมอบฉันทะ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ลายมือชื่อ คลิปวิดีโอ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลประวัติ เช่น วันเกิด อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส จำนวนพี่น้อง ประวัติการถูกดำเนินคดี ความสัมพันธ์ ประวัติการศึกษา การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ประวัติการทำงาน
 • ข้อมูลการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนเงินภาษีที่หัก
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น จำนวนหุ้นที่ถือ ประเภทผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

กรณีของบุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของบุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่
 • ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น จำนวนหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

กรณีของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร และผู้รับมอบฉันทะ)

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร และผู้รับมอบฉันทะ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น หมู่โลหิต
 • ข้อมูลศาสนา

กรณีของบุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของบุคคลที่มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น หมู่โลหิต
 • ข้อมูลศาสนา

 

 1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร และผู้รับมอบฉันทะ) โดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร และผู้รับมอบฉันทะ) โดยอ้อมจากบุคคลที่สามหรือจากการเข้าถึงระบบ TSD

 

 1. บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรสของพี่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร และผู้รับมอบฉันทะ) เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ในดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ (Whitelist) และรายการเกี่ยวโยงกันของกรรมการ
 • การปิดสมุดทะเบียน
 • การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • การจ่ายปันผล
 • การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ อาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อนึ่ง ฐานทางกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้ มิได้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

 • ฐานสัญญา

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในการประมวลผลตามฐานนี้เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งปรากฏในข้อ 3. ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ทำกับท่านได้ทั้งหมด

 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาจมีผลที่ตามมาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 1. บริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลใดบ้าง

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 • หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

 

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ

 

 1. มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และบุคคลภายนอกจะต้องดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

 

 1. ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้น ในกรณีที่มีกฎหมายที่ใช้บังคับใดกำหนด

 

 1. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้ใช้ในการประมวลผล

ข) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล – ในกรณีที่บริษัทฯ มีแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยวิธีการอัตโนมัติ

 1. ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื่นโดยวิธีการอัตโนมัติ
 2. ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื่นโดยตรง ยกเว้น
  ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

ค) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. ที่บริษัทฯ ทำการประมวลผล หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม ในกรณีดังต่อไปนี้
 2. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป
 3. ในกรณีที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรม และบริษัทฯ ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ในกรณีที่กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ง) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ระงับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบตามที่ท่านได้ร้องขอใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ในกรณีที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่ท่านได้ใช้สิทธิร้องขอเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนในภายหลัง
 3. ในกรณีที่ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้สิ้นสุดลง แต่ท่านได้ร้องขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
 4. ในกรณีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

จ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง – ท่านอาจมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และบริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ หากบริษัทฯ สามารถอ้างฐานทางกฎหมายใด ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้

ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่านอย่างรัดกุมและทันท่วงที

 

 1. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างมีนัยสำคัญ หรือหากบริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด