บทความ > 7 เทคนิคการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องเตรียมตัวอย่างไร
การเปิดร้านค้าวันแรก ธุรกิจส่วนตัว
7 เทคนิคการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องเตรียมตัวอย่างไร

7 เทคนิคการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องเตรียมตัวอย่างไร

7 เทคนิคการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องเตรียมตัวอย่างไร

การทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเป้าหมายของใครหลายคนที่ต้องการมีอิสระในการทำงาน สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับสังคม ซึ่งในปัจจุบันการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถหากมีการเตรียมพร้อมที่ดี 

มาเก็บข้อมูลดี ๆ สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรและมีข้อควรระวังอะไรบ้าง ตามมาอ่านได้ในบทความนี้เลย

1. ทำการบ้านและศึกษาข้อมูลให้พร้อม

การทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมตัวเรื่องแนวคิดการทำงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยผู้ประกอบการควรทำการศึกษา เพื่อเข้าใจและรู้ความต้องการของตลาด รู้จักวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนอย่างรอบคอบ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาว

วิธีการศึกษาตลาดด้วยการลงพื้นที่จริง เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้เข้าใจตลาด ลูกค้า คู่แข่ง โอกาส และความเสี่ยง ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล วางแผนทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสัมภาษณ์ พูดคุยกับกลุ่มลูกค้า การสังเกตพฤติกรรมการซื้อ หรือการทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

2. จัดทำแผนธุรกิจ

การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานทำธุรกิจส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับทำแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ โดยทั่วไปแล้ว จะมีองค์ประกอบดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจให้ชัดเจน เช่น ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ต้องการขยายธุรกิจ เป็นต้น
 2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า บริการ ตลาด และลูกค้า เป็นต้น
 3. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา เช่น ขนาดตลาด เทรนด์ พฤติกรรมลูกค้า คู่แข่ง เพื่อระบุโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เช่น แผนการเข้าถึงลูกค้า ดึงดูดลูกค้า รักษาฐานลูกค้า
 5. จัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น แผนการตลาด แผนการขายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 6. แผนการเงิน ครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 7. แผนฉุกเฉิน หรือ แผนสำรอง หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

3. เจาะลึกให้ถูกกลุ่มตลาด

การเจาะลึกกลุ่มตลาด จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ เช่น ช่องทางการซื้อ ช่วงเวลาการซื้อ
 • ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เช่น ศึกษาเทรนด์ตลาด ความต้องการใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค
 • พัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจได้

4. หาเงินลงทุน

“เรื่องเงิน เรื่องใหญ่” ในการทำธุรกิจส่วนตัว การเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปด้วยดี โดยทั่วไปแล้ว เงินทุนมักมาจากเจ้าของกิจการที่นำเข้ามาลงทุนในธุรกิจ หรือหากไม่เพียงพอ เจ้าของธุรกิจสามารถไปกู้ยืมจากบุคคลภายนอกได้ เช่น เงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินกู้จากนักลงทุน เป็นต้น รวมถึงควรวางแผนเรื่องการใช้เงินทุนอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในธุรกิจ

5. มีทีมงานคุณภาพ

การมีทีมเวิร์กที่ดี จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น สำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวมือใหม่ นอกเหนือจากเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การเตรียมตัวเลือกทีมงานมีคุณภาพ นับเป็นอีกส่วนสำคัญที่ไม่ควรละเลย โดยควรเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
 • มีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะแก้ไขปัญหา เป็นต้น
 • มีทัศนคติที่ดีทั้งต่อการทำงานและต่อผู้อื่น

กลยุทธ์การเรียกลูกค้าเข้าร้าน

6. ใส่ใจเรื่องการบริการ

ในหลาย ๆ ธุรกิจใหม่ อาจให้ความสำคัญกับเรื่องแผนธุรกิจหรือสินค้า จนลืมความใส่ใจเรื่องการให้บริการไปได้ง่าย ๆ พอรู้ตัวอีกทีก็อาจเกิดข้อสงสัย ทำไมลูกค้าน้อยลง หรือลูกค้าประจำหายไปจากร้านของเรา เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เจ้าของธุรกิจควรมองหาวิธีที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาเข้าร้านอีกครั้ง พร้อมมีแนวทางการให้บริการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษ และอยู่เป็นลูกค้าประจำต่อ โดยองค์ประกอบของการบริการที่ดีมีดังนี้

 • ความสุภาพและมารยาท
 • ความรวดเร็วในการบริการ
 • การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • ความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า

7. ไม่หยุดสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ โปรปัง ๆ

ข้อสุดท้าย สำหรับการทำธุรกิจส่วนตัวให้ปัง ๆ คือมีการเตรียมตัวด้วยการเพิ่มเรื่องราวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอยู่เสมอ รับรองว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

 • การตกแต่งร้านให้น่าเข้า เน้นความเรียบง่าย โปร่ง โล่งสบาย ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้สะดวกที่สุด 
 • มีสินค้าใหม่มาวางขายในร้าน สร้างความน่าสนใจ กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ
 • การจัดทำโปรโมชันดี ๆ เช่น ส่วนลด ของแถม สะสมแต้ม
 • กิจกรรมแจกของรางวัลต่าง ๆ เพื่อตอบแทนลูกค้าเก่า และต้อนรับลูกค้าใหม่
 • บริการที่ประทับใจ พนักงานให้บริการด้วยรอยยิ้ม ยินดีต้อนรับและให้คำแนะนำ

เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ เรามีบริการสินเชื่อเงินสด อนุมัติไว ให้วงเงินสูง เลือกผ่อนได้สบาย และอีกหลากหลายประเภทสินเชื่อที่สอดคล้องกับทุกความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่ เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้านและที่ดิน ฯลฯ พร้อมให้บริการกว่า 5,500 สาขาทั่วประเทศ หากสนใจโทร. 1652 หรือ LINE Official @srisawad

Share This