บทความ > สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินเข้าโรงรับจำนำเพื่อจำนำโฉนดที่ดิน!
สินเชื่อโฉนดที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ ที่ไหนดี
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินเข้าโรงรับจำนำเพื่อจำนำโฉนดที่ดิน!

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินเข้าโรงรับจำนำเพื่อจำนำโฉนดที่ดิน!

จบครบ เรื่องจำนำและสินเชื่อโฉนดที่ดิน

ในยามที่ประสบปัญหาทางการเงิน และกำลังต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อมาช่วยเยียวยา ‘โฉนดที่ดิน’ คืออัศวินขี่ม้าขาวที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยเข้าโรงรับจำนำเพื่อจำนำโฉนดที่ดิน หรือขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น บทความนี้จะมาบอกทุกสิ่งที่ควรรู้ก่อนจำนำโฉนดที่ดิน อธิบายแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง ติดตามได้เลย

สินเชื่อโฉนดที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ ที่ไหนดี

การจำนำโฉนดที่ดินคืออะไร?

การจำนำโฉนดที่ดิน หรือการขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน คือ การนำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินจากโรงรับจำนำ สถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไป โดยผู้จำนำยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้จนกว่าจะไถ่ถอนเงินกู้ได้ครบถ้วน

ข้อดีของการเข้าโรงรับจำนำหรือสถาบันการเงินเพื่อจำนำโฉนดที่ดินคือ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินมากนัก และสามารถกู้เงินได้วงเงินสูงเมื่อเทียบกับการจำนำทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทองคำ รถยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างการจำนำโฉนดที่ดิน เช่น นายสมชาย มีที่ดินแปลงหนึ่งมูลค่า 1 ล้านบาท ต้องการกู้เงินจำนวน 5 แสนบาท เพื่อนำไปลงทุนทำธุรกิจ เขาจึงนำโฉนดที่ดินไปจำนำกับธนาคาร โดยธนาคารจะประเมินราคาที่ดิน และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารกำหนด จากนั้นธนาคารจะปล่อยสินเชื่อโฉนดที่ดิน ให้แก่นายสมชาย

เมื่อเวลาผ่านไป หากนายสมชายชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะคืนโฉนดที่ดินให้แก่นายสมชาย แต่ถ้านายสมชายผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ยึดโฉนดที่ดิน และนำที่ดินไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้

ประเภทของเอกสารแสดงเอกสิทธิ์

ถึงแม้ประชาชนโดยทั่วไปจะเรียกเอกสารแสดงเอกสิทธิ์เหนือที่ดินโดยรวม ๆ ว่า ‘โฉนดที่ดิน’ แต่รู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว เอกสารแสดงเอกสิทธิ์เหนือที่ดินมีหลากหลายประเภท และไม่ใช่ว่าทุกประเภทจะสามารถเข้าโรงรับจำนำไปจำนำโฉนดที่ดินได้ รายละเอียดของแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

 • โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 4 จ. เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้ถือโฉนดที่ดินมีสิทธิครอบครองที่ดินอย่างสมบูรณ์ สามารถนำโฉนดที่ดินไปจำนำหรือยื่นขอสินเชื่อโฉนดที่ดินได้
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน น.ส. 3 ก. เป็นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินประเภทหนึ่ง โดยมีสิทธิครอบครองที่ดิน แต่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน น.ส. 3 ก. ไปจำนำได้ แต่สถาบันการเงินอาจพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อต่ำกว่าโฉนดที่ดิน
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน น.ค. 3 เป็นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ผู้ถือมีสิทธิครอบครองที่ดิน แต่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน น.ค. 3 ไปขอสินเชื่อโฉนดที่ดินได้ แต่สถาบันการเงินอาจพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อต่ำกว่าโฉนดที่ดิน เช่นเดียวกับ น.ส. 3 ก.
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นหนังสือที่ออกให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจน ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ โดยสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการเกษตรได้ แต่ไม่สามารถนำไปจำนองได้ ยกเว้นโครงการที่ระบุไว้โดยเฉพาะว่าสามารถใช้ ส.ป.ก.4-01 เป็นประกันได้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจำนำโฉนดที่ดิน

เพื่อให้การเข้าสถาบันการเงินหรือโรงรับจำนำเพื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา ผู้จำนำจึงควรที่จะต้องทราบว่าเอกสารที่ต้องเตรียมไปมีอะไรบ้าง ตามรายการด้านล่างดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • โฉนดบ้านหรือที่ดินที่ปลอดภาระแล้ว
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • ใบประเมินราคาที่ดิน
 • ใบระวาง

โรงรับจํานําโฉนดที่ดิน แนะนำ บริการดี

ข้อสำคัญที่ควรรู้ก่อนจำนำโฉนดที่ดิน

 • ผู้จำนำต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ผู้จำนำต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจำนำตามระยะเวลาที่กำหนด
 • หากผู้จำนำผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนำมีสิทธิ์ยึดที่ดินและนำที่ดินไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้
 • ที่ดินที่นำมาจำนำต้องปลอดภาระจำนอง
 • ผู้ที่จำนำไม่จำเป็นต้องไปจดจำนองที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
 • ผู้จำนำยังมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินนั้นเหมือนเดิม

ข้อควรระวังในการจำนำโฉนดที่ดิน

 • ควรเลือกโรงรับจำนำหรือผู้รับจำนำเพื่อจำนำโฉนดที่ดินที่น่าเชื่อถือ
 • ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงในการจำนำโฉนดที่ดินอย่างรอบคอบ
 • ควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยในการจำนำโฉนดที่ดินก่อนตัดสินใจ

สินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นเรื่องง่าย ที่ศรีสวัสดิ์

เมื่อทราบแล้วว่าการจำนำโฉนดที่ดินหรือการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สำหรับผู้ที่มีเรื่องจำเป็นเข้ามาในชีวิตจนต้องใช้เงินก้อนใหญ่ หรือต้องการสร้างสภาพคล่อง สร้างโอกาส ลงทุนต่อยอดธุรกิจ ทำฝันให้กลายเป็นจริง หากมีอสังหาริมทรัพย์ไว้ในครอบครองก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย ๆ เพียงขอสินเชื่อโฉนดที่ดินกับศรีสวัสดิ์ บริการสินเชื่อที่ให้คุณนำบ้าน คอนโด หรือที่ดิน มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันใจ รับวงเงินสูง ผ่อนสบาย เลือกได้ตามต้องการ

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ กว่า 5,500 สาขาทั่วไทยหรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

Share This