สมัครงาน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

Share This
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ย้อนกลับ

Company Secretary (เลขานุการบริษัท)

 • รายได้ : รายได้ ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

บริษัทศรีสวัสดิ์ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาโททางด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการทำงานของเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ

รายละเอียดงานหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุม ประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
 • ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ร่างรายงานการประชุม เอกสารทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ติดตามและดำเนินการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท รายงานการประชุมต่างๆ ทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี
 • สนับสนุนงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการดำเนินการต่างๆ ในการทำนิติกรรม และร่างสัญญา ของกลุ่มบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 27 – 35

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโททางด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ 3-5 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชิน : 063-2028456 | คุณมายด์ : 061-4132729 | คุณ ออย : 061-4130451 |

หรือส่ง RESUME พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ hrsrisawad.hrd05@gmail.com

ส่ง Resume

Share This