Home > ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับ E-Voucher เติมน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท จำนวน 700 รางวัล รวมมูลค่า 70,000 บาท
ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับ E-Voucher เติมน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท จำนวน 700 รางวัล รวมมูลค่า 70,000 บาท

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับ E-Voucher เติมน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท จำนวน 700 รางวัล รวมมูลค่า 70,000 บาท

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับ E-Voucher เติมน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท จำนวน 700 รางวัล รวมมูลค่า 70,000 บาท

ผู้โชคดีจะได้รับ E-Voucher เติมน้ำมัน ผ่านทาง SMS เบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแบบสอบถาม ภายใน 3 วันหลังการประกาศผล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร
1 ธนัชชา คล่องการเงิน 083-542-7xxx
2 เกียรติกรรณธร ศรีบุญเรือง 091-859-2xxx
3 จิตติชาติ ป้อมเพชร 062-792-8xxx
4 วรรณวรณัฏฐ์ ชูอินทร์ 097-162-2xxx
5 บรรจง ชมพูวิเศษ 097-112-8xxx
6 วาริกา อ่าวสุคนธ์ 097-189-6xxx
7 เบญจมาภรณ์ ศรีนวล 098-647-1xxx
8 ปรียา ศรีพุย 094-535-7xxx
9 ชยพัทธ์ แตงเจริญ 089-546-1xxx
10 กุลิสรา เลิศดีกรี 083-994-2xxx
11 ไลลา วาสนปรีชา 090-960-7xxx
12 สุรัตน์ รูปขำดี 086-768-5xxx
13 รัขฌาวรรณ จริงใจ 083-713-8xxx
14 แอ้ พจนีย์ 081-000-0xxx
15 นายวิจารณ์ นูวบุตร 084-533-2xxx
16 Phatrada najai 087-303-8xxx
17 นภัทร พรมโสภา 089-665-5xxx
18 สำรองแกัวก้นหา 098-661-8xxx
19 สุภาพร โสดขุนทด 084-587-5xxx
20 กาญจนา เริงสมุทร 093-680-9xxx
21 สาวิตรี ทองผดุง 088-776-7xxx
22 สุทิน วีระตุมมา 096-653-5xxx
23 ศุภชัย โนนใหม่ 062-997-4xxx
24 เสาวลักษณ์ ลิ่มอรรถ 095-872-4xxx
25 แพรวพรรณ ประนมรัมย์ 089-849-4xxx
26 ธีรภัทร์ โพธิกุล 088-228-4xxx
27 กัณฐชา ไกรสวัสดิ์ 097-095-0xxx
28 ศิริรัตน์ มหาจตุรพิธ 085-845-5xxx
29 ธวัชชัย เศรษฐสักโก 081-818-0xxx
30 มณีวรรณ เอี่ยมแตง 089-774-5xxx
31 อรรคเดช สร้อยสูงเนิน 062-839-3xxx
32 นนทพรรณ หอวรรธกุล 081-622-1xxx
33 เกรียงไกร ศรีระษา 096-001-7xxx
34 สุขี กิจสงวน 086-892-8xxx
35 อรุณ นวนนิ่ม 095-413-1xxx
36 นายธีรสิทธิ์ื เงินประเสริฐ 081-172-0xxx
37 วัลลภ บุญมีวิเศษ 080-760-6xxx
38 พิทยา โทมนตรี 095-323-4xxx
39 อุสมาน กรือมอ 087-968-0xxx
40 กลทีบ์ ปิ่นทอง 081-641-5xxx
41 กิตติพงษ์ ชมภูชนะภัย 062-379-0xxx
42 พจนา เลิศคุณากรกิจ 086-575-9xxx
43 วีรภัทร กลิ่มแก้ว 064-067-4xxx
44 นางรอมือเลาะ หะเดร์ 095-201-5xxx
45 รัตนพงษ์ ก๋องแก้ว 092-571-4xxx
46 สุภาพร เกสี 080-126-9xxx
47 ธนดล รุ่งถกลสุขเวช 083-177-7xxx
48 ศศิวิมล ใยสุข 082-762-2xxx
49 จุรีรัตน์ บุณยภูษิต 086-401-6xxx
50 อัณชยารัศมิ์ ศรีสุนทรไท 061-676-4xxx
51 แอ๊ปเปิ้ล ขยันกิจ 095-501-1xxx
52 แสงเพียร คุณพระเดิม 088-645-9xxx
53 อังคณา เมฆทอง 092-287-6xxx
54 ศรายุทธ อนันบรรพต 065-021-6xxx
55 ปิยพันธ์ สุขกุล 090-539-2xxx
56 บวรพจน์ เกตุไทย 085-117-7xxx
57 สุชารัตน์ ทวีสุข 095-821-6xxx
58 อชิรวิชย์ ฉัตรพงศ์กรุณา 062-998-8xxx
59 วันรุ่ง ปิงนวล 061-181-2xxx
60 รุ่งทิวา สิงห์คำน้อย 096-054-6xxx
61 นายเตียง บริบูรณ์ 092-515-7xxx
62 ณัฐงง คำมหาไชย 064-718-2xxx
63 พิพัฒน์ โคตรหนองปิง 087-420-4xxx
64 นันทนาพร ทรัพย์บุญ 081-297-0xxx
65 นางสาวรุ่งรัตน์ เต็มเกษม 084-289-3xxx
66 น้ำฟ้า สงเคราะห์ราษฎร์ 098-356-1xxx
67 สุมิตร ริทธิ์โต 080-706-7xxx
68 นายวรเมศ กันเดียว 093-261-2xxx
69 เหรียญทอง ช้างคำ 092-912-7xxx
70 ธันยบูรณ์ ดอกสวย 082-444-4xxx
71 พิภพ ขวัญเงิน 089-743-4xxx
72 ดาวยศ ยาวะโร 062-394-0xxx
73 อาทิตยา เทพโพธิ์ทอง 095-801-1xxx
74 ดวงธรรม กิจถาวร 091-720-1xxx
75 เปมิกา เกิดเหมาะ 084-699-7xxx
76 มลิวัลย์ พงษ์เดช 084-304-6xxx
77 ธงชัย แสงภักดี 081-057-7xxx
78 กนิษฐา เซี้ยม 085-055-1xxx
79 พิชญา ศรีสวัสดิ์ 090-316-1xxx
80 พลวัต มีมา 084-007-1xxx
81 นันทนา โสดขุนทด 083-616-6xxx
82 ธนัชญกร วงษ์แดง 088-995-9xxx
83 ศิริแก้ว ก้านบัว 084-362-4xxx
84 สุนิพร แซ่ลิ้ม 081-234-2xxx
85 นางสาว ไพจิตร ธงรัตน์ 092-236-3xxx
86 จุฑาทิพย์ นาคดี 092-654-6xxx
87 ณัฎฐา งามขำ 061-226-4xxx
88 ไพโรจน์ นาคสัมพันธ์ 063-636-6xxx
89 รัตนา ช่วยรัตน์ 062-971-7xxx
90 อรรถพล บัวปลี 094-882-8xxx
91 ตูแวมาโซ นิปุเต๊ะ 064-215-2xxx
92 สิริรัตน์ มณีอินทร์ 091-042-5xxx
93 กนกวรรณ พุ่มหริาง 082-106-4xxx
94 ชุลีภร วาสนะปรีชา 097-153-3xxx
95 พุทธางกูร หุ่นสะดี 087-045-6xxx
96 ชญาดา กันทะวงศ์ 092-357-6xxx
97 บุญญฤทธิ์ จรัสจรูญฤทธิ์ 080-603-9xxx
98 ปิยพร เนตรอุไรทิพย์ 063-887-3xxx
99 ปิยวรรณ ทานงาม 098-246-2xxx
100 จีราพร โพรารัตน์ 095-935-3xxx
101 ภวัต ณรงค์ธนชิต 081-132-9xxx
102 จิรภัทร เดชขจร 083-177-9xxx
103 ฐิติภัทร จังอินทร์ 091-219-1xxx
104 นันทนัช จิตบุญมา 063-994-2xxx
105 อัญชลี จิโนตัน 094-939-0xxx
106 ภูวนัย ยางขันธ์ 094-513-7xxx
107 สุริยา กองแก้ว 084-321-3xxx
108 วรรณี ชัยมงคล 086-527-4xxx
109 กำพลศักดิ์ จูมณีย์ 092-573-4xxx
110 ณัฐพิมล แสงแก้ว 064-878-5xxx
111 ปารีณา แนวทวิต 083-166-5xxx
112 พงศกร ลักษมีวรานุพงศ์ 090-939-7xxx
113 อาทิตย์ มีแก้ว 084-794-9xxx
114 ปานัดดา เสาทอง 063-827-8xxx
115 สิริอร ตันสมรส 086-849-9xxx
116 อรอุมา ซื่อตรง 061-072-1xxx
117 ฐานพร ธารีบูรณ์ชัย 089-686-6xxx
118 วรางคณา ภคสันต์ 091-845-8xxx
119 ทิพวรรณ.สมบัติดี 093-212-3xxx
120 ชยกร ชัยทิพย์ 087-424-9xxx
121 นิยุตา หวังศิริวัฒนา 088-773-6xxx
122 ทัชกร ชาวน่าน 095-712-8xxx
123 กุลธิดา ศรีแก้วน้ำไสย์ 092-869-2xxx
124 นายณัฐพล ร่มแก้ว 081-858-4xxx
125 สันทัศน์ หุ่นเก่า 080-717-2xxx
126 กิตติพงศ์ ยิ่งธเนศ 081-732-8xxx
127 อรอนงค์ คณะอนันต์ 080-646-5xxx
128 อรรถพร สายสุวรรณ 086-153-9xxx
129 อนันต์ ปานดำ 093-032-6xxx
130 ขนิษฐา จุระภัย 061-642-2xxx
131 พรรณิดา มาคิน 094-329-0xxx
132 มัณฑนาโพธิ์ร่วง 082-080-8xxx
133 รัชฎา สวัสดี 082-535-5xxx
134 กฤตพรต รัตนาจารย์ 082-007-9xxx
135 จารุวรรณ 083-222-4xxx
136 ไชยา เจนวิทย์ 088-914-8xxx
137 นพพล ตีกา 064-119-6xxx
138 ณัฐนันท์ แก้วจริง 064-814-3xxx
139 สราวลี แซงแสวง 097-160-8xxx
140 เรณู จันทร์คฤหาสน์ 097-231-3xxx
141 นัทกร ธนปัญจวัชร 083-057-5xxx
142 อำไพ คะอังกุ 063-850-0xxx
143 ประสิทธิ์ กองแก้ว 095-697-0xxx
144 สุทธิพงษ์ รอดปลอด 094-251-5xxx
145 สุรียา ช้างรบ 061-987-6xxx
146 น้ำอ้อย นาดี 085-699-1xxx
147 ชนัฐปภา ขว้างมา 090-519-6xxx
148 พีฌานิกา สวัสดิ์นาที 095-231-6xxx
149 ธีรเดช พุ่มหริ่ง 082-106-4xxx
150 อุษา เงินวิลัย 062-603-3xxx
151 นพดล ศุภรัศมี 089-818-5xxx
152 สมมนัส. อมาตยกุล 081-713-1xxx
153 ชนิตา บุตรรัตน์ 082-704-6xxx
154 นพพร ป้อมแก้ว 082-795-6xxx
155 สมฤดี เทพธรณี 095-135-1xxx
156 ชนิกานต์ ศรีศักดิ์ 098-195-1xxx
157 Rattanaporn. Sritornsut 094-373-8xxx
158 จิรัฏฐ์ ทินกรอมรเลิศ 087-821-2xxx
159 ชาติชาย เทียนมณี 092-395-7xxx
160 วิลา 097-654-7xxx
161 ภคพล จุลฤกษ์ 086-617-4xxx
162 บุรินทร์ ฤทธิบูรณ์ 090-226-2xxx
163 ดวงกมล ทองรวง 083-817-2xxx
164 มลิ แดงน้อย 062-462-6xxx
165 นัฐธิชา สายบัว 090-236-4xxx
166 ทรงวุฒิ ดีไร่ 080-504-0xxx
167 จันทร์ฉาย การะนาท 083-526-8xxx
168 กฤต นิลสัมฤทธิ์ 083-807-9xxx
169 สันติอาณา การะนาท 063-421-7xxx
170 กุลิสรา เลิศดีกรี 083-994-2xxx
171 กฤษฎา สินธุพาชี 084-996-1xxx
172 กัลย์ญาภัค ชุมผอม 096-159-3xxx
173 ปัญญา แซ่ลิ้ม 062-612-0xxx
174 ทองแดง เข็มพันธ์ 082-882-9xxx
175 ประวิทย์ ช่วยชู 096-096-8xxx
176 นางพัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง 097-232-5xxx
177 มานพ ลิ้มอำไพ 063-876-6xxx
178 บุบผา กัณหา 083-145-5xxx
179 พนัชกร. พสิมพงษ์ 081-039-1xxx
180 ประณต จักราช 064-071-7xxx
181 ชิดจันทร์ คุณอักษร 064-069-4xxx
182 ปัญจรัตน์ ธีรธรรมสถิตย์ 084-891-4xxx
183 โสรญา หอมสุดชา 088-681-4xxx
184 ดนัย ประดุ่ 622-210-2xxx
185 ศรีสวาท บุญมา 087-263-0xxx
186 นลินทิพย์ นาคปนคำ 061-028-7xxx
187 กฤษฎา บุญรักษ์ 065-920-0xxx
188 กิตติศักดิ์ ดีขำ 061-545-3xxx
189 รุ่งรัสรา ประชาธนานุกิจ 063-445-7xxx
190 สุนันท์ พาประเสริฐ 092-769-6xxx
191 กันตภณ มีแป้น 096-709-1xxx
192 ภูวดล งามเผือก 096-221-6xxx
193 พรเทพ แซ่ลิ้ม 088-691-2xxx
194 สันติ สีแก้ว 098-212-2xxx
195 พิมพ์มาดา สัมปัตยานนท์ 083-065-9xxx
196 วิภาวดี ทองคำสุข 063-168-1xxx
197 สุนิษา ทองชัย 090-985-1xxx
198 นิรัญ บุษรากรณ์ 095-613-6xxx
199 พิมพ์ใจ วงศาสิทธิ์ 061-123-5xxx
200 อัญชุลี อาจหาญ 086-284-6xxx
201 ศิโรมณีนารท. ศรีสุนทรไท 080-406-3xxx
202 ประภัสสร บัวภาเรือง 096-664-4xxx
203 ณัชชา แก้วทองดี 093-764-8xxx
204 ขวัญฤทัย ผิวคร้าม 061-617-4xxx
205 หฤษฎ์พันธ์ ประสงค์เงิน 095-765-0xxx
206 นายบัณฑิต โบตั๋นแก้ว 097-242-4xxx
207 สมชัย จรัสแสงสกุล 089-535-0xxx
208 นารีรัตน์ เศรษฐสักโก 081-484-8xxx
209 ศิริกานต์ ทิพย์เพ็ง6ม.11ต.ท่าแคอ.เมือวจ.พัทลุง 065-032-3xxx
210 รังสรรค์. สังข์แก้ว 086-326-8xxx
211 วรรณวิภา ลิมป์พรเลิศ 086-776-3xxx
212 รัตนา รวมศิลป์ 094-556-3xxx
213 ณธิดา แจ้ป้อม 094-640-3xxx
214 สมศักดิ์ ทองไทย 084-858-5xxx
215 เจตณรงค มั่นศรี 093-035-9xxx
216 สุริยา เสือยาง 062-938-0xxx
217 บันเทิง พรมโสภา 061-015-4xxx
218 สายฝน ชะโลมกลาง 094-483-2xxx
219 ภัคสร อัครณีส์ 099-251-6xxx
220 ศักดิ์ฎา ศรีวรรณ์ 087-127-8xxx
221 พิษณุ เจ๊กสูงเนิน 080-323-9xxx
222 ชลธิชา ยุบลำ 061-632-3xxx
223 นลธวัช แสงโรจน์ 088-237-5xxx
224 พีระชัย น้ำใส 093-010-4xxx
225 นิธินันท์ อรุณสุรัตน์ภักดี 085-110-6xxx
226 รัชนีกร เศิกกันยา 081-454-8xxx
227 นฤมล เทียนทอง 095-986-6xxx
228 ศรัญ พุ่มเจริญ 094-373-9xxx
229 ดาวรัตน์ ศิลปวานนท์ 061-916-4xxx
230 โสภา แสงวิมาน 094-409-5xxx
231 ธนพล เทียนสุพจน์ 094-682-4xxx
232 ชูเดช ภิญโญสุข 081-428-0xxx
233 สุพัตรา พรหมทัต 092-083-2xxx
234 เกียรติชัย จุลพันธ์ 080-504-1xxx
235 พัชรินทร์ เนตรดวงดาว 063-315-8xxx
236 เเทนบุญ กิจสงวน 091-720-5xxx
237 ศักดิ์ชัย ไชยะ 064-659-9xxx
238 อัจฉรา ฤทธิ์บำรุง 094-898-6xxx
239 สุภัสสร ขุนเพ็ง 096-516-2xxx
240 ภาวินีย์ นิตยะวานิชย์ 099-073-0xxx
241 ทองพูน อินทศร 064-843-1xxx
242 นาย ดำรงค์ เจิมเกตุ 089-515-6xxx
243 เบญจวรรณ ขำศรีทอง 084-005-1xxx
244 มัชฉุพร วีระศร 089-001-8xxx
245 ศศรินทร์ มณีเทพ 092-651-7xxx
246 สวย เขียวโสภา 082-230-1xxx
247 ชำนาญ ปาสำลี 091-870-2xxx
248 มาริษา ปัญญาฟู 064-531-4xxx
249 สมยศ ทัดบุบผาชาติ 062-663-6xxx
250 ญาณิน วิทยวัตรเจริญ 092-995-3xxx
251 พิตติพล ปกิตกุลนรวัฒน์ 086-905-4xxx
252 จินตนา วาณี 095-562-6xxx
253 ศุภชัย ลิ้มเจริญกรุง 064-112-1xxx
254 รัตนศักดิ์ จันทศรีคำ 062-915-3xxx
255 ณัฐธิดา ธรรมนิทา 088-342-9xxx
256 สราวุธ วีระประเสริฐ 099-469-0xxx
257 กรวรรณ ภูนุช 065-869-3xxx
258 วิมลรัตน์ ใยสุข 096-067-3xxx
259 บีม 094-329-0xxx
260 สุธี กิติเดช 083-520-8xxx
261 วีรยุทธ์ ทนุเสริม 093-581-1xxx
262 อนุวัฒน์ สนองวงศ์ 094-369-9xxx
263 วริศรา อิสวกูล 062-507-3xxx
264 ปรีชา เชาวนเกรียงไกร 098-745-2xxx
265 ปุณยภา ศรีสูงเนิน 064-554-3xxx
266 สุนิดา แซ่ลิ้ม 062-341-0xxx
267 Pornchai saichue 063-798-2xxx
268 กิตติยา กุลวงค์ 087-470-6xxx
269 วันทนา ชัยเดช 088-187-9xxx
270 ธรรมรัตน์ บง 092-223-9xxx
271 พิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ 088-232-6xxx
272 นิตยา สงเปือย 098-584-9xxx
273 วรารัตน์ ถาวรกัลปชัย 089-540-5xxx
274 สมนึก ตันตระกูล 083-970-9xxx
275 กฤตนัย โควานนท์ 097-114-0xxx
276 กฤษณะ สัตย์ซ้ำ 094-912-5xxx
277 นาตยา ดวงกางใต้ 097-181-7xxx
278 ภิชญา ทรงศิลสร์ 098-531-8xxx
279 อภิชาติ รุ่งทั่ง 082-020-0xxx
280 ณัฐพล กรรณสังข์ 085-075-9xxx
281 Pisit Manorat 083-846-9xxx
282 สุกัญญา อาจกล้า 091-076-3xxx
283 นาย วราวุฒิ สวัสดิ์กิจ 097-149-0xxx
284 กำพล ยศถึงกาศ 065-107-8xxx
285 ศุภลักษณ์ ไขแสงทอง 092-402-1xxx
286 กิตติชัย พานิช 080-531-7xxx
287 สิงห์ ปัญญาวรครส์ 084-534-1xxx
288 สุจินต์ น้าเจริญ 084-535-1xxx
289 พิมพ์ใจ บุญลือ 096-976-9xxx
290 จิตติกาญจน์ สุขศรี 093-698-6xxx
291 สิทธิเดช สิทธิวงศ์ 096-850-7xxx
292 เกียรติศักดิ์ ศรนารายณ์ 063-905-6xxx
293 บุญธรรม คำตัน 063-997-7xxx
294 ทนงศักดิ์ ออมทรัพย์ 099-685-5xxx
295 ศิริพรกลิ่นหวล 084-688-4xxx
296 สุพรรณี งามเจริญ 098-163-2xxx
297 สมชาย เจริญวงศ์ 083-796-3xxx
298 พิรุณ อุทร 065-616-4xxx
299 ญาณิชศา นวนนิ่ม 080-896-1xxx
300 ประณัยยา ศรีมาฤทธิ์ 083-662-9xxx
301 ลดารัตน โสภณางกูร 082-135-8xxx
302 อธิศักดิ์ ชัยคำ 099-616-8xxx
303 พรทิพย์ บุญญาณ 080-643-4xxx
304 กรณ์ ฤทธิกรณ์ 081-896-7xxx
305 วรางคณา สุติวงษ์ 063-597-4xxx
306 จิราภรณ์ บุญวิรัตน์ 064-331-1xxx
307 สุนทรี มาคะคำ 816-696-0xxx
308 วัชรพล เผือกนาง 096-798-4xxx
309 กัลยาภัสร์ ผ่องพูนใส 064-957-1xxx
310 สิริวิมล เทพศักดิ์ 061-596-9xxx
311 สิทธชัย แสงสว่าง 084-311-2xxx
312 พนิดา ลักษณะสุข 094-981-2xxx
313 วรรธนี บุญเชิด 082-667-6xxx
314 นายสันธาน นุ่มนวลประดิษฐ์ 085-692-9xxx
315 น.ส.สิรีภา ฉอ้อนโฉม 062-683-1xxx
316 ศรศมน นาคมุข 094-649-2xxx
317 สุกิจ จิตกุศล 082-027-8xxx
318 นางสาวศศิประภา ทิพย์วารี 093-774-5xxx
319 วราพร ธรรมรักษา 082-182-5xxx
320 สมจิต อินช้อย 065-678-5xxx
321 ปฐมพร บุญฉัตร์ 093-124-1xxx
322 ปุญญพัฒน์ ถิ่นหนองบัว 062-720-4xxx
323 ปราณี ชวางกูร 081-611-1xxx
324 วนารัตน์ สิทธิเดช 081-562-0xxx
325 ลำดวน คำลือ 093-661-8xxx
326 วรรณารี สะนิ 095-394-8xxx
327 นางปิยนารถ สุภาพโรจน์ 080-257-6xxx
328 บุญรักษ์ นิมิตวรกุล 081-695-0xxx
329 สรรธร สีทอง 091-824-1xxx
330 จุฬาลักษณ์ ปวงคำ 088-589-4xxx
331 วัชระ รัตนเกษร 087-632-4xxx
332 สวรรยา มะโนรัตน์ 087-487-3xxx
333 ภานุวัฒน์ นาคปลัด 083-862-7xxx
334 ศิรินทร์ ฟักชาวกรุง 094-436-8xxx
335 พรทิพย์ พงษ์ศรี 098-301-5xxx
336 ณัฐนันท์ ศรีอรุณ 084-657-9xxx
337 ทิวาพร เขียวโทเครือ 084-482-4xxx
338 ปัณณวัฒน์ สิงห์ชัย 099-227-1xxx
339 อาทิตย์ ลิ้มสว่างวงศ์ 082-444-8xxx
340 อัญชนะ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 086-789-4xxx
341 สุนทรียา คเชนทรกำแหง 062-295-6xxx
342 สำเริง สุรินทร์ 099-757-7xxx
343 ประการ เดิงขุนทด 082-314-3xxx
344 น.ส.แสงจันทร์ จริงจิตร 094-316-7xxx
345 ชุติมา ด่านวิจิตร 085-146-7xxx
346 นายธวัชชัย อุตสาสาร 062-750-5xxx
347 จารุวรรณ แก้วช่วย 093-626-8xxx
348 รังสิมา เปรมวรเวทย์ 090-559-9xxx
349 เบญจมาภรณ์ แก้วไทรนันท์ 080-105-1xxx
350 สุภาภรณ์ ปิ่นทองพันธ์ 086-400-1xxx
351 จิระพงษ์ 080-123-2xxx
352 ศศิธร. บรรทุปา 081-206-7xxx
353 สุชาคร วิริยะกิจ 065-987-9xxx
354 สุภาภรณ์ทน้อยจาด 061-662-4xxx
355 นายกฤษณะ สาระชาติ 092-493-2xxx
356 นัทญา กิจสงวน 086-909-7xxx
357 สงกรานต์ มินานนท์ 061-780-7xxx
358 จิราพร พานิช 095-962-9xxx
359 น.ส.สารีณา สะระซอ 085-640-3xxx
360 อาฯัติ นิลงาม 086-644-5xxx
361 ขวัญดาว บุญเรือง 094-156-9xxx
362 อรอนุส กลิ่นหอม 083-139-1xxx
363 สิปปภาส กองรัมย์ 064-456-9xxx
364 วิชิดา พรหมพินิจ 099-536-9xxx
365 นางวันดี ตุ้มแขบทอง 091-060-3xxx
366 ภาสกร ลาภมหาวงศ์ 081-440-5xxx
367 สำเริง ศรีอนงค์ 082-910-1xxx
368 จงรัก ตาดวงษ์ 083-248-0xxx
369 กันทิมา กมลภพ 093-340-5xxx
370 ไพรินทร์ ตาปาน 098-416-4xxx
371 ศรีนวล สุขเจริญ 088-673-3xxx
372 นางสาวอธิตญา รอดทองแก้ว 084-744-1xxx
373 วิไลวรรณ รัตนสุภา 065-005-3xxx
374 นานเกรียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร 092-825-1xxx
375 ชนาธิป คุณรัตน์ 062-228-6xxx
376 จารุภา ภู่ผึ้ง 097-068-7xxx
377 อลิฟ อีซอ 099-401-8xxx
378 วลัยพร โฉมรอด 064-945-4xxx
379 บุษกร เคลือบบุญสอน 088-706-0xxx
380 ชวภัฏ วาระพิลา 062-771-5xxx
381 ฐานวดี แสงทั่ง 092-598-0xxx
382 เสวียน โพธิสาน 062-397-6xxx
383 อิบรอหีม มูสิกะเพอ 084-154-6xxx
384 น้องนุช พรโคกกรวด 061-613-5xxx
385 ธนารีย์ ใจหนัก 061-497-8xxx
386 นิภาพร อิ่มเอิบ 093-548-9xxx
387 จิตติศักดิ์ ญาณีทีรฆะ 090-971-4xxx
388 ทรงพล ปิยวชิรอัทพร 084-502-8xxx
389 สุภาพ โขมพัตร 084-253-9xxx
390 เภสัชกรแอนน์ จิตรลดา 869-974-9xxx
391 น้ำฝน บ้วนเต้ 085-857-9xxx
392 สมบูรณ์ สุวรรณรัตน์ 063-114-9xxx
393 จิราภรณ์ ยุติธรรม 065-914-1xxx
394 ธัญญารัตน์ รัตนมาตร 082-296-7xxx
395 สุภัทรา ตงเจริญ 080-920-1xxx
396 ดวงพร เกตุกัณฑร 089-478-1xxx
397 ปรัชญา รุ่งแสง 089-983-1xxx
398 มุกดา พุโสภา 094-719-4xxx
399 ฌณกานต์ สุขมาก 095-465-7xxx
400 กวินทัต วีรปภานนท์ 098-289-6xxx
401 จักรพงษ์ ธงอินทร์เนตร 080-975-6xxx
402 กิตติ เวียงสิมา 097-113-1xxx
403 สันติ พวงมณี 061-773-7xxx
404 ติ๋ม วงศ์แพทย์ 092-256-9xxx
405 กรรณิการ์ สอนเขียว 065-427-1xxx
406 สุรีพร อุทัยสาง 090-897-4xxx
407 อรรถพล ขวัญยืน 081-138-0xxx
408 ธนพล โคตรวุฒิ 062-771-6xxx
409 พฤทธิ์ปาโมกข์ ทัฬหวิภาวีภาคย์ 061-106-9xxx
410 อิทธิพล เบญจะวงษ์ 064-754-6xxx
411 จีรนันท์ สุภศร 062-181-1xxx
412 ปาริชาติ เพชรคง 086-296-5xxx
413 ชัชพิสิฐ เฉพาะตน 084-175-4xxx
414 นพดล จิระวงศ์อร่าม 097-165-1xxx
415 ลอองศรี วงค์สุวรรณ 062-556-3xxx
416 มาริษา บัวนาค 093-710-2xxx
417 นาย อดิศักดิ์ จันทลิกา 089-327-9xxx
418 เกียรติศักดิ์ บุญช่วย 064-561-1xxx
419 จันทรา แดงสุภา 091-039-9xxx
420 นางสาว วารุณี ขาวศรี 099-351-0xxx
421 วรัญญา ถาวรกัลปชัย 083-543-5xxx
422 ธารินันท์ สุขปานกลาง 096-812-4xxx
423 นันทิยา อรุณสุรัตน์ภักดี 063-737-2xxx
424 นายมะอูเซ็ง หะเดร์ 095-201-5xxx
425 กนกพร คงศรี 085-700-3xxx
426 เสาวภาคย์ ก้องวุฒิเวช 081-295-5xxx
427 ปรีชา ช่างจัตุรัส 065-612-2xxx
428 ภัทราพร ทองคำ 097-341-8xxx
429 พนัส ถาวรจักร์ 080-914-0xxx
430 วิวัฒน์ ชุ่มแจ่ม 080-986-7xxx
431 ปณิตา พันธ์หว้า 064-674-6xxx
432 เบญจพร ทองงอก 085-637-0xxx
433 ดอกไม้ โนบรรเทา 093-509-7xxx
434 กำพล อุปโย 065-359-0xxx
435 วันชัย โบว์แพร 081-704-8xxx
436 ชิษณุชา สุวรรณโชติช่วง 083-841-1xxx
437 วีร์ สำเภาสิริกุล 086-764-6xxx
438 วัชรพล ทองดี 082-469-5xxx
439 ศรัณย์ อภิรมย์สรรค์ 064-551-6xxx
440 ไชยสิทธิ์ ทัศนพาณิชย์ 081-569-3xxx
441 กานต์จนุช อิงคศิริ 089-771-4xxx
442 อภิราช แจ้งหิรัญ 080-249-3xxx
443 แสงจันทร์ อันทะเกตุ 082-074-3xxx
444 ธนาวิทย์ อุทัยวัฒน์ 086-888-2xxx
445 ณัชญา สินศิริ 083-087-4xxx
446 เอกชัย อินเผือก 091-832-6xxx
447 อำนาจ_หินหินช้อน 098-928-0xxx
448 กวาง สุธาสินี 084-506-1xxx
449 พิริยา หวังศิริวัฒนา 062-242-1xxx
450 นายศิลป์ชัย สุกัญญี 086-132-5xxx
451 แสงจันทร์ คอนคำ 083-990-0xxx
452 วันณิสา สุขบุตร 096-792-9xxx
453 ศราวุธ ชุมพันธ์ 080-523-5xxx
454 นาย วีระชัย ดวงเด่น 061-965-7xxx
455 สุรศักดิ์ เอมระดี 095-721-5xxx
456 ปรียาภรณ์ รินสอน 096-836-8xxx
457 อุดมจันเลน 062-319-2xxx
458 พิไลลักษณ์ พรมสิงห์ 063-401-2xxx
459 มลธิกานต์ คงบังเกิด 062-109-8xxx
460 วารุลี อุปถัมย์ 089-834-3xxx
461 สุวรรณา ร่วมคำ 061-018-8xxx
462 บุญชัย ยั่งยืน 064-581-8xxx
463 สันติ ดวงใส 081-446-5xxx
464 รังสิต ตันติชุติ 063-471-8xxx
465 ปราณี ปัญญา 089-964-1xxx
466 นางสาวนูอาร์ยูรา หะเดร์ 095-201-5xxx
467 น.ส.นารีรัตน์ ผุดผ่อง 086-570-3xxx
468 ชุติมา มีเพียร 081-584-7xxx
469 รุงทิพย์ เสนาอาจ 098-833-3xxx
470 เบญจวรรณ บุนนาค 062-516-4xxx
471 อรุณรุ่ง แสงจันทร์ 088-282-3xxx
472 ภูริวัจน์ แจ้งสูงเนิน 093-338-8xxx
473 ธนินท์รัฐ ฝนแก้วศิวพร 085-592-6xxx
474 สุทัศน์ แสนทวีสุข 086-136-0xxx
475 วรธนัท สิรินนทเมธ 090-654-6xxx
476 รุ่งโรจน์ จอมนารินทร์ 081-711-9xxx
477 ศรัญญา กุลตัน 090-295-2xxx
478 ปิติพงษ์ ลาภมหาวงศ์ 081-440-5xxx
479 นันทวัฒน์ บุญประเทือง 062-729-5xxx
480 จินตนา ชอบชื่นชม 092-834-1xxx
481 อมร อุทร 095-518-7xxx
482 supaporn utorn 092-178-0xxx
483 บุษรินทร์ วรรธนะภูติ 098-449-8xxx
484 จุฑารัฐ การะนาท 081-455-1xxx
485 สมมนัส. อมาตยกุล 081-713-1xxx
486 วัชริศ ศรีทอง 089-644-9xxx
487 สวิส ธนเปรมทวี 085-335-2xxx
488 วรรณพิม จรัสแสงสกุล 081-811-6xxx
489 วิชุดา เนตมหา 061-124-1xxx
490 รุ่งนภา อังสุโชติ 088-092-8xxx
491 ปทิตตา 092-993-3xxx
492 นางสาวชุติมณต์ รอดเนียม 094-242-4xxx
493 รุ่งทิวา ธรฤทธิ์ 091-914-1xxx
494 ชนากานต์ ปันใจดี 062-028-3xxx
495 วิชดา อะโนสัก 095-307-9xxx
496 จินตา บินมูฮัมหมัด 098-275-0xxx
497 ไพฑูรย์ โศรวาร 064-802-7xxx
498 ,ฐิตานันท์ นพเมธ 091-415-9xxx
499 วลัยพรรณ ธนวัฒน์โชติภากุล 091-835-8xxx
500 ชื่ออภิญญา กลิ่นกระสังข์ 098-324-7xxx
501 นัทชา สุปะโค 096-089-9xxx
502 เนตรวัฒน์ หรั่งทอง 088-787-7xxx
503 นางสาวเพ็ญพิชชา ไกรวุฒิสม 098-670-0xxx
504 นพวรรณ วิเชียร 086-878-8xxx
505 วิรัช ฤทธิบูรณ์ 087-298-7xxx
506 วิระ.คาจะโปะ 093-774-5xxx
507 อุดม สุเสนา 092-579-5xxx
508 เมธาวี อรนันต์ 064-203-2xxx
509 โทโมโกะ สุวรรณราช 064-128-1xxx
510 วิรัตน์ ชีวนนทกานต์ 081-678-6xxx
511 นางรจรินทร์ ศรีปราชวิทยา 084-960-4xxx
512 จุฑาทิพย์ สายหยุด 095-560-3xxx
513 จินดา พังเทียม 094-384-3xxx
514 อรณิช ภู่ประเสริฐ 062-895-5xxx
515 แพรวฟ้า ลิ่มอรรถคุณ 097-084-5xxx
516 ฐตาภรณ์ ประสพเนตร 064-874-6xxx
517 พิมพ์วิไล ลุยลาย 098-520-9xxx
518 กานดา เฉลิมพล 089-637-2xxx
519 มนัส ศรียอด 080-491-1xxx
520 สิญาพันธ์ นวบุณยพัชร์ 087-451-5xxx
521 นงนุช วชิระชัย 098-769-3xxx
522 พลวัชร เชื้อคนแข็ง 080-240-2xxx
523 นิกร ปัญญาฟู 093-035-2xxx
524 มณีรัตน์ ม่วงมีค่า 082-342-5xxx
525 สุชาติ เทียนสว่าง 088-162-6xxx
526 ศิริชัย ชโลธร 097-243-4xxx
527 อรุณี แซ่ล้อ 094-916-8xxx
528 เพชร พระสมุทร 099-438-9xxx
529 นุชนาถ เหล่าสุนทรวณิช 089-428-5xxx
530 พรนับพรรณ ปันตี 081-288-7xxx
531 สมภพ หินกรด 080-260-9xxx
532 มยุรา เมืองโคตร 084-227-3xxx
533 พัชราภรณ์ มาตย์เหลือง 063-624-9xxx
534 นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ 083-730-2xxx
535 ณัชชา จรัสแสงสกุล 092-097-2xxx
536 ปิยรัตน์ พรมด้วง 062-569-4xxx
537 พรทิพย์ ทรัพย์สมบูรณ์ 081-357-3xxx
538 นัฐพงษ์ พุ่มพิศ 090-959-5xxx
539 วาสน ชารีหอม 098-265-2xxx
540 สมหญิง รักไทย 090-201-0xxx
541 พิสิฐ ขุนเพ็ง 085-864-5xxx
542 สุนทรี จันกล้า 097-919-1xxx
543 ศักดิ์นรินทร์ สำเภา 084-619-2xxx
544 กาญจยา เจียรธรรท 080-645-1xxx
545 กฤษฏา อ่อนศุขรี 095-705-6xxx
546 สมัชญา จูห้อว 062-161-3xxx
547 รัตนาภรณ์ แสนหล้า 095-262-5xxx
548 รัตติกาล เสริมสุข 080-031-9xxx
549 กฤตภาส เสียงไส 090-786-6xxx
550 ชญานิษฐ์ ทวี 065-858-7xxx
551 warangkana sutiwong 094-539-8xxx
552 ศักรินทร์ โพธิ์พร้อม 064-886-1xxx
553 วีรพล โสดา 064-935-1xxx
554 ศิริพร วงศ์ไชย 083-470-3xxx
555 นายชูศักดิ์ แซ่ตั้ง 092-748-9xxx
556 ชญานันตท์ ถุงทรัพย์ 094-696-8xxx
557 ทรงสินชัย.ศรีคงรักษ์ 085-387-3xxx
558 สุกัญญา วันเย็น 081-911-2xxx
559 อนงค์ สว่างการ 082-050-9xxx
560 สุกัญญา จันทร์ประทุม 091-708-7xxx
561 นางสาวอลิษา ช่วยนุกูล 098-734-6xxx
562 รณพงศ์ น้อยนาจารย์ 083-835-0xxx
563 นายหวินสีเอก 098-057-3xxx
564 นฤเบศร์ หลงหลุ่ม 096-401-2xxx
565 สมนึก คำปล้อง 083-220-7xxx
566 สุภาพร เสาวภาคย์อดิศักดิ์ 095-880-7xxx
567 นันทิตา สินสมุทร 064-131-9xxx
568 ทัตธน พิกุลทอง 082-420-2xxx
569 อับดุลเล๊าะ แนลูแล 099-442-5xxx
570 ผ่องพรรณ วีระตุมมา 094-826-9xxx
571 ธรรศ เตียงธรรมพงศ์ 062-025-2xxx
572 นายวิริทธิ์พล บารมีรัตนสกุล 095-338-1xxx
573 จิรปรียา 088-919-0xxx
574 ภาพตะวัน รัตนะ 099-227-2xxx
575 ประทุม จันทอุไร 094-590-9xxx
576 ชนิกานต์ สุขสาธุ 093-980-4xxx
577 นันทวัฒน์ ภูกองไชย 061-909-7xxx
578 ณัฐกานต์ รัตนพรหมวุฒิ 087-392-2xxx
579 นิตยา สระแก้ว 083-571-5xxx
580 ฐิติรัตน เดือนโชติ 098-747-1xxx
581 จุฑารัตน์ ศักดิกุล 097-251-8xxx
582 ยุวดี ตันเจริญวัฒนะกิจ 089-449-3xxx
583 อนุสิษฏ์ มุขดาหาญ 098-271-5xxx
584 สมชาย แซ่ลี้ 085-066-2xxx
585 inthira suriya 091-026-2xxx
586 วีรชัย แซ่เซียว 062-693-6xxx
587 ธนพล สงค์คง 092-463-9xxx
588 นายหวินสีเอก 098-057-3xxx
589 ลัดดาวรรณ ศรีเมือง 084-021-5xxx
590 ยุพิน นิลเปี่ยม 095-187-6xxx
591 จำเนียร สุวรรณ 096-665-9xxx
592 วิมพ์วิภา ท่าค้อ 062-186-4xxx
593 ศิราภัส คันทะวงค์ 063-597-3xxx
594 พิชิต คุณอักษร 096-858-7xxx
595 พลอยปภัส วัชระกวีศิลป 080-481-7xxx
596 รัตติกาล หนูคงนุ้ย 088-590-5xxx
597 ณัฐพงษ์ เอี่ยมครอง 082-444-5xxx
598 ศวิตา ศรีวิลัยสกุล 089-614-2xxx
599 อิทธิพล ชัยสิทธิ์ 065-273-6xxx
600 อัญชุลี อาจหาญ 086-284-6xxx
601 อุกฤษฏ์ ไชยมาตร 092-943-1xxx
602 ราตรี บุญดอนคา 080-079-4xxx
603 พิชญาดา กงขุนทด 097-281-3xxx
604 ธเนศพล ไชยชมภู 065-478-9xxx
605 พิริณญา เรือนคำจันทร์ 082-002-5xxx
606 สมศักดิ์ ถาวรจักร์ 089-966-4xxx
607 พัชราพร แก้วทรงศรี 095-248-8xxx
608 ภิญญาชญ์ ทวีสุข 089-786-0xxx
609 จันทนา ศรีอมร 086-510-9xxx
610 ลำเพย ไกรวารีย์ 082-238-6xxx
611 วงศกร สุทธินิยม 064-026-2xxx
612 ภาณุพงศ์ นิมิตวรกุล 065-742-9xxx
613 สุกมล ไกรวารีย์ 095-190-7xxx
614 นายสมบัติ มูลี 081-893-2xxx
615 น.ส สุกัญญา นาคนิล 095-567-7xxx
616 กฤตยา พรมแก้ว 088-502-5xxx
617 นายพิบูลย์ ปณีตะผลินทร์ 086-792-5xxx
618 พัฑฒิดา พุทธรักษา 061-792-6xxx
619 ศิริพร พื้นดอนเค็ง 061-542-7xxx
620 มณีรัตน์ สิงห์ภูมี 098-364-7xxx
621 สมพิศ ศรีอนงค์ 092-834-0xxx
622 นายวรวัตร เชิดชู 098-489-3xxx
623 ปวีณา พิทยาวงศ์อานนท์ 085-808-6xxx
624 สัณหวัช มั่นเสดาะ 064-737-5xxx
625 สุรพลปิ่นรัตน์ 094-550-9xxx
626 วัชรพล วงศ์ชนะ 098-817-9xxx
627 วราวิทย์ ผดุ้งกูล 062-583-9xxx
628 เขื่อน ช่วยรัตน์ 095-745-3xxx
629 สุภาสินี ครองสิน 080-779-1xxx
630 ศรัย สาระวิน 088-645-9xxx
631 สมเดช สมอินทร์ 093-652-8xxx
632 จักรชัย ดาวฤกษ์ 097-260-1xxx
633 ครรชิต สุริยา 082-032-6xxx
634 บุบผา ยั่งยืน 085-331-6xxx
635 แวอัสมะ บินอูเซ็ง 093-636-9xxx
636 ธาวิน เภาทอง 084-028-8xxx
637 สุวรรณา แซ่เล้า 084-643-0xxx
638 รมิดา สัจจาสังข์ 091-865-9xxx
639 วิมล ฤทธิบูรณ์ 093-580-1xxx
640 ธัญวรัตน์ หอมกาบ 082-347-9xxx
641 ศิริโรจน์ วงศ์ชัย 085-878-7xxx
642 เนติยาลัย เขตคาม 098-364-8xxx
643 พัชรินทร์ สุมนธ์ 064-142-2xxx
644 ธนเดช อภิญาวรคุณ 089-430-8xxx
645 ไพวัลย์ ลุนจันทา 083-964-7xxx
646 วสัน โอ่ประเสริฐ 061-529-6xxx
647 อัญชลี พลาชีวะ 099-112-0xxx
648 นายภาณุวัฒน์ แสงมณี 096-923-7xxx
649 วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ 090-728-9xxx
650 ชากีรีน หนอพระคุณ 061-192-5xxx
651 นางสาวจิรวรรณี เงินดำรง 091-701-6xxx
652 สุภัทตา ประสพเนตร์ 082-045-7xxx
653 ณัฐณิชา กลับฉิ่ง 099-055-5xxx
654 ถาวร พงศ์ศรี 083-078-4xxx
655 ไพรัช อินวัฒนา 081-699-6xxx
656 มนูญ วิศวานุภาพ 095-435-9xxx
657 เนตรนภา ผิวขาว 094-638-3xxx
658 มยุรีย์ คำผง 096-697-8xxx
659 วีระพงษ์ นรชัย 095-883-1xxx
660 กรกฎ จรรยานนท์ 090-994-9xxx
661 ขวัญ เดือนเต็มดวง 094-650-3xxx
662 วุฒิชัย ทองชัย 087-831-0xxx
663 อรรถภรณ์ ธรรมนิรัติศัย 093-916-1xxx
664 ไพรินทร์ บางนาชาด 089-764-6xxx
665 สุทธิชัย อ้นทอง 099-385-7xxx
666 จามรี ล่องลอย 096-914-2xxx
667 ขนิษฐา ฤทธิ์เต็ม 064-545-3xxx
668 ทินาพร สุทธคุณ 063-268-3xxx
669 pat sanmanee 085-112-8xxx
670 ปุณณวิทย์ เสาะแสวง 080-253-0xxx
671 อณิสา เจริญดีสรณ์ 080-572-2xxx
672 สุชาดา โสดขุนทด 086-727-8xxx
673 ชนาวี ศรีทอน 094-780-5xxx
674 สุภาดา กาละศรี 065-518-6xxx
675 นายโยธิน เถื่อนมิ่งมาตย์ 064-783-5xxx
676 สุจินต์ น้าเจริญ 084-535-1xxx
677 พัฒนา โปธามูล 083-567-6xxx
678 วนิดา ออดรบ 095-540-3xxx
679 ภัทรวิริญญ์ สิริธรากุล 095-563-6xxx
680 วัชรพง 091-739-6xxx
681 วิมล เจริญเอกวัฒนา 084-444-8xxx
682 นารีนาท เห็มภูมิ 095-964-2xxx
683 มาลิณี ธรรมรัตน์ 082-343-1xxx
684 สุรีรัตน์ แซ่จุ้ง 087-632-3xxx
685 ชัยวัฒน์ ปานสง่า 093-017-8xxx
686 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 086-414-9xxx
687 นพรัตน์ มโนทัย 083-481-8xxx
688 พัชชลีพร ไชยเพชร 093-028-2xxx
689 ศุภชัย 095-475-3xxx
690 สุดารัตน์ ทำจ้อม 096-763-3xxx
691 สายรุ่ง สันกลาง 088-253-4xxx
692 ผกากาญจน์. ดีหมั่น 065-671-1xxx
693 รุ่งฤดี ไชยราช 093-542-8xxx
694 เนตรดาว นางแย้ม 098-999-4xxx
695 สุพัฒฌา มั่นอินทร์ 095-908-1xxx
696 ศุภัสมญชุ์ โอภาสพินิจ 081-696-8xxx
697 วรรชัย มีบุญ 097-358-2xxx
698 ณัฐวุฒิ สร้อยเงิน 093-308-5xxx
699 สายชล รักษาป่า 098-937-6xxx
700 ธัญชนก ลิ่มอรรถคุณ 099-507-1xxx

ของรางวัล

E-Voucher เติมน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท จำนวน 700 รางวัล รวมมูลค่า 70,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. กด เพิ่มเพื่อน LINE @srisawad ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
2. ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
3. ระยะเวลากิจกรรม : 8 -12 ธันวาคม 2564
4. สุ่มผู้โชคดีที่ทำตามกติกาครบถ้วน ทั้งสิ้น 700 คน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ บริษัทศรีสวัสดิ์ สำนักงานใหญ่
5. ประกาศผลผู้โชคดี ทั้ง 700 คน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่เว็บไซต์ www.sawad.co.th
6. ผู้โชคดีจะได้รับ E-Voucher เติมน้ำมัน ผ่านทาง SMS เบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแบบสอบถาม ภายใน 3 วันหลังการประกาศผล
7. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
8. บริษัทฯขอสงวนการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ขอสงวนสิทธิ์ พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

หมายเหตุ : การทำแบบสอบถามนี้ ถือว่าเป็นการยินยอมให้บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯและบริษัทในเครือ

 

Share This