บทความ > หมดปัญหา! เปิดโอกาสการศึกษา กับ 5 แหล่งกู้เงินเรียน
ค้นหาแหล่งกู้เงินเรียนเพื่อการศึกษา
หมดปัญหา! เปิดโอกาสการศึกษา กับ 5 แหล่งกู้เงินเรียน

สนใจขอสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


สนใจทำประกัน ผ่อนเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ


หมดปัญหา! เปิดโอกาสการศึกษา กับ 5 แหล่งกู้เงินเรียน

ค้นหาแหล่งกู้เงินเรียนเพื่อการศึกษา

สำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงพ่อแม่หลายคนที่อาจประสบปัญหาด้านการเงินสำหรับการเรียน ด้วยเหตุนี้ จึงมีแหล่งกู้เงินเรียนมากมายที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และพ่อแม่ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีว่าคอยให้การสนับสนุนการกู้เงินเรียนของนักเรียนและนักศึกษาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมทางการเรียนให้แก่คนที่มีความสามารถแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี โดยผู้กู้ยืมต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี มีข้อดี ดังนี้

 • ดอกเบี้ยต่ำ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี
 • ชำระหนี้คืนหลังจบการศึกษา โดยผู้กู้ยืมไม่จำเป็นต้องชำระหนี้ระหว่างเรียน ช่วยให้มีเวลาหาเงินเพื่อเตรียมชำระหนี้หลังจบการศึกษา โดยจะเริ่มชำระหนี้คืนก็ต่อเมื่อเรียนจบไปแล้ว 2 ปี และมีระยะเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นถึง 15 ปี
 • ส่วนลดดอกเบี้ย ซึ่งผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงเวลา จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย

2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้บรรลุความใฝ่ฝันทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถและตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการให้เงินกู้เงินเรียน ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องเริ่มชำระหนี้เมื่อมีรายได้เพียงพอ โดยมีการชำระหนี้โดยตรงผ่านรายได้ในอนาคตหลังจากเรียนจบ หรือได้งานแล้ว จึงมีข้อดี ดังนี้

 • ดอกเบี้ยต่ำ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี
 • ไม่ต้องชำระหนี้ในช่วงเวลาที่ยังศึกษาอยู่ ทำให้นักเรียน หรือนักศึกษาสามารถมุ่งมั่นในการศึกษาได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้
 • การชำระหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้กู้ยืมมีรายได้ โดยต้องมีรายได้ 16,000 บาท ต่อเดือน (192,000 บาท ต่อปี) หรือหลังเรียนจบไปแล้วภายใน 2 ปี ซึ่งจะต้องชำระให้หมดภายใน 15 ปี นับแต่วันที่เริ่มชำระ

แนะนำที่กู้เงินเรียนที่น่าสนใจ

3. สินเชื่อเพื่อการศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง

การเรียนก่อนและผ่อนชำระทีหลัง เป็นแนวทางการกู้เงินเรียนที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในการศึกษาต่อปัจจุบัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อการศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง เป็นสินเชื่อจากธนาคารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ โดยวงเงินส่วนใหญ่จะให้เป็นก้อนตามค่าใช้จ่ายจริงในเอกสารการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงินของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แล้วค่อยมาผ่อนชำระภายหลัง ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเงื่อนไขเริ่มต้นที่ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยมีข้อดี ดังนี้

 • ระยะเวลาผ่อนชำระนาน ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร ซึ่งอาจมีระยะเวลาสูงสุดถึง 10 ปี
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ปลอดชำระเงินต้นในระหว่างการศึกษา จึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว ทำให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น

4. สินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารต่าง ๆ

นอกจากสินเชื่อเพื่อการศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลังแล้ว ธนาคารต่าง ๆ ล้วนมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้ตัดสินใจเลือกอีกมากมาย ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป จึงควรพิจารณาให้ละเอียดถึงอัตราการให้กู้ยืม ดอกเบี้ย และวงเงินที่กู้ยืม เพื่อให้สามารถเลือกการกู้เงินเรียนได้อย่างเหมาะสมที่สุดโดยไม่ทำให้ลำบากภายหลัง ซึ่งการมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารต่าง ๆ ให้เลือกอย่างหลากหลาย ก็มีข้อดี ดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากธนาคารช่วยให้ผู้กู้ยืมมั่นใจได้ในความเชื่อถือและความการบริการที่มีคุณภาพ 
 • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ สินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารมักมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตลอดระยะเวลากู้ยืม จึงสามารถกำหนดระยะเวลาและการชำระเงินได้อย่างชัดเจน 

5. สินเชื่อเงินด่วนทุกประเภท

หากยังไม่รู้จะเลือกอะไรและมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สินเชื่อเงินด่วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการกู้เงินเรียน เนื่องจากสามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องกำหนดจุดประสงค์การใช้ จึงมีความยืดหยุ่น เช่น สินเชื่อรถแลกเงิน ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ที่สามารถนำรถยนต์มาแลกเงินได้ในวงเงินสูง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 17.85%-24% ต่อปี ซึ่งสามารถขอกู้ได้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำและไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน เพียงเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี ที่มีรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี จึงนับเป็นทางเลือกที่สะดวก สามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น โดยเฉพาะสำหรับเป็นเงินทุนเกื้อหนุนในการศึกษา อีกทั้งยังสามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ เพื่อนำไปชำระหนี้ก้อนเก่า ให้มีเงินส่วนต่างที่เหลือมาใช้ต่อยอดการศึกษาได้ในหลายระดับ หรือจะนำไปใช้ศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ทำได้ โดยมีข้อดี ได้แก่

 • ได้รับเงินรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน เพราะสินเชื่อเงินด่วนสามารถอนุมัติและโอนเงินเพื่อใช้งานได้อย่างทันใจ 
 • มีการกำหนดระยะเวลากู้และอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน ทำให้ผู้ปกครองสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ พร้อมเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ดี

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อสำหรับกู้เงินเรียน สามารถสมัครสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ จากศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจได้ เพียงมีทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถบรรทุก หรือโฉนดบ้านและที่ดิน โดยใช้กระบวนการเตรียมเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก พร้อมอนุมัติไว รับเงินทันที เพื่อต่อยอดการศึกษาที่ดีต่ออนาคต สมัครได้ผ่านเว็บไซต์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศรีสวัสดิ์กว่า 5,500 สาขาทั่วไทยหรือโทร 1652 หรือ LINE Official @srisawad

*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว 

*เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ข้อมูลอ้างอิง:

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Studentloan

Share This