วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำแห่งร้านสะดวกซื้อทางการเงินของประเทศไทย

พันธกิจ

ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและทั่วถึงในพื้นที่ ที่มีความต้องการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อให้เหมาะสม
และมี การพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจใน

ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและทั่วถึงในพื้นที่ และขยายการให้บริการไปยังประเทศแถบอาเซียน
โดย พิจารณาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และความต้องการการใช้เงินในแต่ละประเทศ
ภายใต้การประเมิน ความเสี่ยงอย่างระมัดระวังพร้อมทั้ง ขยายธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและธุรกิจการติดตามหนี้สิน

Speed รวดเร็วทันใจ ความขยันขันแข็งของเราทุกคน บนความเข้าใจลูกค้่า ช่องทางการขายที่เข้าถึงง่าย ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ สู่การให้บริการที่ความรวดเร็ว ทันใจ
Always Customer First ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ความเชื่อถือ ไว้วางใจจากลูกค้า คือที่มาของทุกสิ่ง

ที่เราทำ

Willing to Change พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยความเชื่อที่ว่า คนและองค์กรที่เปิดใจยอมรับและพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมหยุดนิ่งเท่านั้นที่จะเจริญเติบโต
Aim for Cost Efficiency มุ่งความคุ้มค่า ลงมือทำอย่างมุ่งมั่นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งมอบประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Drive with Integrity ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพร้อมสร้างคุณค่าต่อสังคม