ประกันอุบัติเหตุ (สวัสดิ์คุ้มค่า)

ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อแล้ว ยังต้องมีประกันอุบัติเหตุอีกหรือไม่?

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด การทำประกันอุบัติเหตุไว้ก็เปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งนอกจากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตแล้วยังมีเงินค่ารักษาพยาบาลที่ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหากต้องเข้าโรงพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ (สวัสดิ์คุ้มค่า)

ผลประโยชน์ที่ผู้กู้ (ผู้เอาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีดังนี้

  • คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • ความคุ้มครองสำหรับกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะสูงสุด 400,000 บาท *
  • มีค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาท *
  • มีค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

  * ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันที่สมัครและรายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามระบุในกรมธรรม์

   

  เงื่อนไขการรับประกันภัยเบื้องต้น

  1. อายุรับประกันภัย 16 ปี – 65 ปี
  2. เป็นลูกค้าสินเชื่อกลุ่มบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ณ วันที่ขอทำประกันภัย
  4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
  5. สามารถซื้อความคุ้มครองรวมกันทุกกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน (กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย) และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 10 กรมธรรม์ต่อคน
  6. การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงในใบสมัครสมาชิกประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณารับประกันภัย

  พิจารณารับประกันภัยโดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โทร 1394 www.generali.co.th/