ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อคืออะไร ใครได้ประโยชน์?

 

มาทำความเข้าใจ ก่อนทิ้งมรดก(หนี้)ไว้ให้คนข้างหลัง

ก่อนกู้สินเชื่อเคยสงสัยหรือไม่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเสียชีวิตในขณะที่ยังใช้หนี้ไม่หมดจะเกิดอะไรขึ้น หนี้นั้นจะหมดไปหรือใครต้องชดใช้แทน และเราจะสูญเสียทรัพย์สินของเราหรือไม่

 

หากผู้กู้เสียชีวิต หนี้นั้นจะหมดไปหรือไม่ ?

คำตอบคือ ‘ไม่’ แต่จะกลายเป็น ‘มรดกหนี้’ ให้กับทายาท ได้แก่ คู่สมรส บุตร พ่อ-แม่ หรือญาติพี่น้อง ที่ต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือ เพราะมรดกนั้นหมายรวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น หน้าที่ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หรือความรับผิดชอบต่อสัญญา เป็นต้น

 

จะเกิดอะไรขึ้นหากทายาทไม่สามารถชำระหนี้ที่เหลือได้ ?

หากเป็นสินเชื่อที่ผู้กู้นำทรัพย์สินไปค้ำประกันไว้ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน รถ หากทายาทไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ก็อาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินนั้น ๆ ไป ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

 

จะทำอย่างไรไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ค้ำประกัน ?

ผู้กู้สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าหนี้สินจะหมดไปในขณะที่ทรัพย์สินยังคงอยู่เหมือนเดิมด้วยการทำ ‘ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ’ เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากผู้กู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหาเงินมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ภาระนี้จะไม่ตกแก่ใครในภายหลัง

 

แผนประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (สวัสดิ์คุ้มครอง)

อุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระหนี้ ด้วยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าสินเชื่อศรีสวัสดิ์โดยเฉพาะ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน แผนชีวิตก็ไม่สะดุด

 

  • กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ รวมไปถึงโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด สูงสุด 150%* ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  • กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า สูงสุด 300%* ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และหากเป็นอุบัติเหตุสาธารณะ เช่น ขณะเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือไฟไหม้ขณะอยู่ในลิฟต์ของอาคารสาธารณะ เป็นต้น จะได้รับความคุ้มครองเป็น 3 เท่า สูงสุด 450%*ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

*ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันที่สมัครและรายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อกับศรีสวีสดิ์

  • บริษัทประกันจะเข้ามาดูแลหนี้สินส่วนที่คงค้างกับศรีสวัสดิ์ ทำให้ไม่เป็นภาระของคนข้างหลัง
  • ทรัพย์สินที่ผู้กู้นำมาเป็นหลักประกันจะกลับคืนสู่ครอบครัว
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยหลังจากที่หักหนี้ค้างชำระแล้ว หากมียอดเงินคงเหลือจะถูกส่งมอบให้ครอบครัวของผู้กู้

เงื่อนไขการรับประกันภัยเบื้องต้น

  • อายุรับประกันภัย 16 ปี – 65 ปี
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อกลุ่มบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ณ วันขอทำประกันภัย
  • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่วันที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ
  • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

พิจารณารับประกันภัยโดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โทร 1394 www.generali.co.th/

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ด้วยประกันอุบัติเหตุ ‘สวัสดิ์คุ้มค่า’

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.sawad.co.th/ประกันอุบัติเหตุ-สวัสดิ์คุ้มค่า/